VÅRDPROCESSEN


  • Både vårdavdelningar och akutmottagningar kan remittera patienter till SABH. När en remiss kommer till SABH görs en medicinsk och en psykosocial bedömning utifrån inskrivningskriterierna.
  • En vårdplan skrivs tillsammans med patientens ansvariga läkare, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, barn/undersköterska, föräldrar och patient. I vårdplanen ingår behandlingsprogram och uppföljningsplan. Under vårdtiden ska vårdplanen fortlöpande revideras.
  • Vår vision är att ge en sammanhållen vård som utgår från varje persons förmåga, vilja och behov.
  • I en personcentrerad vård är det individuella mötet viktigt och bygger på en etik där vi bekräftar människan framför oss hela tiden.
  • Utskrivning från SABH sker antingen till öppenvården eller tillbaka till vårdavdelning beroende på vårdbehovet. Även växelvis vård mellan SABH och vårdavdelningen på sjukhuset förekommer.
  • Ett samarbete med växelvård mellan Lilla Erstagården och SABH har också utarbetats. Verksamheterna från Lilla Erstagården och från SABH träffas regelbundet för att diskutera strategiska frågor och samarbeten.

KONTAKT
TEL: 08-123 770 92
VXL: 08-123 700 00


ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steckséns gata 30, Solna
D2:06 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm